Διαχείριση Αποβλήτων

  • ΚΥΑ οικ.56366/4351/2014 (ΦΕΚ 3339 Β/12.12.14)

«Καθορισμός απαιτήσεων (προδιαγραφών) για εργασίες επεξεργασίας στο πλαίσιο της μηχανικής−βιολογικής επεξεργασίας των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και καθορισμός χαρακτηριστικών των παραγόμενων υλικών ανάλογα με τις χρήσεις τους, σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 4042/2012»

2014_ΚΥΑ οικ.56366_4351_ΑΣΑ

  • ΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048 Β/04.04.12)

«Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα»

2012_ΥΑοικ.3137_191_Φ.15_ΚατηγοριοποίησηΟχλήσεων

  • KYA οικ.145116/2011 (ΦΕΚ 354 Β /08.03.11)

«Καθορισμός Mέτρων Oρων και Διαδικασιών για την Επαναχρησιμοποίηση Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων και Αλλες Διατάξεις»

2011_KYAοικ.145116_Καθορισμός Mέτρων Oρων και Διαδικασιών για την Επαναχρησιμοποίηση Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων και Αλλες Διατάξεις

  • ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759 Β/06.06.05)

«Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων»

2005_759Β_WasteIncineration

  • ΚΥΑ οικ.5673/400/1997 (ΦΕΚ 192 Β/14.03.97)

«Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων»

1997_ΚΥΑοικ.5673_400_Μετρα και Οροι Επεξεργασιας Αστικων Λυματων