Ομάδα εργασίας ΥΠΕΝ για την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στην αξιοποίηση βιομάζας.

Μέσα στο πλαίσιο των εργασιών του Εθνικού Συμβουλίου Κυκλικής Οικονομίας, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του ΥΠΕΝ Καθηγητής Κωνσταντίνος Αραβώσης ανακοίνωσε τον Μάιο του 2020 την ανάγκη προώθησης ειδικών θεμάτων, όπως ο καθορισμός κριτηρίων αειφορίας για τη χρηματοδότηση έργων και την αποδοτική και αειφόρο χρήση της βιομάζας.

Επιπλέον, προχώρησε στη δημιουργία δύο υποστηρικτικών ομάδων εργασίας με τη συμμετοχή των άμεσα εμπλεκομένων φορέων που θα επεξεργάζονται θέματα του είδους αυτού και συγκεκριμένα:

  1. Ενσωμάτωση της διάστασης της  αειφορίας και ειδικότερα της κυκλικής οικονομίας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (sustainable financing).
  2. Εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στην αξιοποίηση βιομάζας.

H Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) συμμετέχει στην 2η ομάδα εργασίας για την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στην αξιοποίηση της βιομάζας, μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΕΝ και  φορείς με κοινά ενδιαφέροντα και δυνατότητα συνεισφοράς επί του θέματος, όπως ο Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου (ΕΣΠΑΒ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ), η εταιρεία συμβούλων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις τεχνολογίες περιβάλλοντος ABEC.

H ΕΛΕΑΒΙΟΜ έχει αποστείλει στις 15 Σεπτεμβρίου υπόψη του Γεν. Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων και των μελών της ομάδας εργασίας μία πρώτη δέσμη προτάσεων προς περαιτέρω διαβούλευση, η οποία περιστρέφεται γύρω από την αξιοποίηση τριών βασικών πηγών βιομάζας:

  • την υπολειμματική δασική βιομάζα.
  • τα υπολείμματα δενδροκομίας γεωργικής παραγωγής.
  • τα υλικά συσκευασίας ξυλώδους προέλευσης.

Δείτε εδώ το σχετικό υπόμνημα.

Οι δραστηριότητες της ομάδας εργασίας για τη βιομάζα συνεχίζονται.