Στερεά Βιοκαύσιμα

  • ΥΑ Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090 Β/31.07.14)

«Κωδικοποίηση κανόνων διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (‘Κανόνες ΔΙΕΠΥ’)

ΔΙΕΠΠΥ_Α2-178-ΦΕΚ_2090β-2014-Κωδικοποίηση_Κανόνων_Διακίνησης_Προϊόντων_σ.115

  • ΚΥΑ οικ.70601/2013 (ΦΕΚ 3272 Β /23.12.13)

«Βραχυπρόθεσμα Σχέδια Δράσης για την Αντιμετώπιση της Ατμοσφαιρικής Ρύπνασης από Αιωρούμενα Σωματίδια»

2013_ΚΥΑοικ.70601_Σχέδια για την Αντιμετώπιση της Ατμοσφαιρικης Ρυπανσης από Αιωρουμενα Σωματιδια

  • ΥΑ 198/2013 (ΦΕΚ 2499 Β/04.10.13)

«Καύσιμα στερεής βιομάζας για μη βιομηχανική χρήση − Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών»

2013_ΥΑ 198_Καυσιμα Στερεης Βιομαζας

  • ΥΑ οικ. 189533/2011 (ΦΕΚ 2654 Β/09.11.11)

«Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού»

2011_ΥΑοικ.189533_Σταθερες Εστίες Καυσης