Υγρά Βιοκαύσιμα

  • ΥΑ οικ. 23327/2014 (ΦΕΚ 3549 Β/30.12.14)

«Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2015 ποσότητας 140.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 15Α του Ν. 3054/2002»

  • ΥΑ Δ1/Α/οικ.13316/2014 (ΦΕΚ 2220 Β/13.08.14)

«Κατανομή έτους 2014 ποσότητας 133.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει»

  • ΥΑ Δ3/Α΄/οικ. 15225/2013 (ΦΕΚ 2055 Β/23.08.13)

«Τεχνικές οδηγίες για την αποθήκευση και διακίνηση βιοκαυσίμων στις εγκαταστάσεις διυλιστηρίων και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων»

  • ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.11750/2013 (ΦΕΚ 1452 Β/14.06.13)

«Κατανομή έτους 2013 ποσότητας 92.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002»

  • ΥΑ Δ1/Α/οικ.2497/2013 (ΦΕΚ 253 Β/08.02.13)

«Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει»

  • Ν.4062/2012 (ΦΕΚ 70 Α/30.03.12)

«Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού − Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ − Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) − Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)»

  • ΚΥΑ Δ1./Α/23603/2011 (ΦΕΚ 2432 Β/02.11.11)

«Κατανομή για το έτος 2011 ποσότητας 132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του Ν. 3054/2002»

  • ΚΥΑ ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α/11079/2011 (ΦΕΚ 1071 Β/31.05.11)

«Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης ΥΠΕΚΑ/ Δ1/Α/15555/04.08.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1174) για την κατανομή έτους 2010 ποσότητας 164.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002»

  • ΚΥΑ ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α/12725(2010) (ΦΕΚ 963 Β/30.06.10)

«Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης Δ1/Α/25573/ 10.12.2009 για τη κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ έτους 2009, λόγω απόκλισης της πρόβλεψης ζήτησης πετρελαίου για χρήση στις μεταφορές»

  • Ν.3423/2005 (ΦΕΚ 304 Α/13.12.05)

«Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων»