Βιώσιμη Ανάπτυξη και Νέες Θέσεις Εργασίας

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο, σχεδόν 500.000 θέσεις εργασίας και τζίρος μεγαλύτερος των 42 δις € συνδεόντουσαν με την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας στην ΕΕ το 2012.

Η ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας και τα βιο-προϊόντα αποτελούν μέσο προσέλκυσης νέων επενδύσεων. Αυτό δημιουργεί θέσεις εργασίας και ενισχύει την τοπική αγροτική οικονομία. Η τεχνολογική εξέλιξη της βιομάζας έχει οδηγήσει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας (διαχείριση των δασών, αξιοποίησης νέων αγροτικών εκτάσεων, μεταφορές, παραγωγή και εμπορία αγροτικού και δασικού μηχανολογικού εξοπλισμού, εγκαταστάσεις και συντήρηση θερμικών συστημάτων κλπ). Συμβάλλει, επίσης, στην ενίσχυση των αγροτικών περιοχών μέσω της παροχής νέων ευκαιριών στους αγρότες και τους ιδιοκτήτες δασών και με την ενθάρρυνση της αγροτικής και δασικής καινοτομίας.

Η αγορά της βιοενέργειας αποτελεί μια ευκαιρία για τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασών να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές της διαχείρισης των δασών, βελτιώνοντας παράλληλα τα δάση τους, μια δραστηριότητα που στο παρελθόν ήταν δύσκολη, λόγω του υψηλού κόστους και της έλλειψης αγορών για τη χαμηλότερης ποιότητας ξυλεία. Για παράδειγμα, η χρήση της βιοενέργειας μπορεί να υποστηρίξει τις αναγκαίες αραιώσεις των δένδρων, οι οποίες έχουν ευεργετικές συνέπειες για την υγεία και τη σταθερότητα των δασών, στη βιοποικιλότητα ενώ ενισχύει και την ανάπτυξη της υψηλής ποιότητας ξυλείας.

Η αγορά της βιοενέργειας αποτελεί μια ευκαιρία για τους κτηνοτρόφους και τους ιδιοκτήτες μονάδων ζωικής παραγωγής, να ενισχύσουν το εισόδημα τους, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον, μέσω των εγκαταστάσεων παραγωγής βιοαερίου. Οι απαιτούμενες πρώτες ύλες (ζωική κοπριά και λάσπη) για την παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο έχουν μηδενική (ή αρνητική) αξία και η διαχείριση τους αποτελεί μείζον πρόβλημα, τόσο για τους ίδιους τους κτηνοτρόφους όσο και για τις τοπικές κοινωνίες (π.χ. λόγω δυσάρεστων οσμών). Η δυνατότητα βιώσιμης και οικονομικά επωφελούς διαχείρισης των ζωικών αποβλήτων αποτελεί ισχυρό κίνητρο τόσο για τη διατήρηση των υφιστάμενων όσο και για την υλοποίηση νέων επενδύσων.

Η αγορά της βιοενέργειας αποτελεί μια ευκαιρία για τους αγρότες να αξιοποίησουν τα αγροτικά υπολείμματά τους (π.χ. κλαδέματα, άχυρο) ή να στραφούν σε νέες ενεργειακές καλλιέργειες υψηλής απόδοσης. Η αξιοποίηση των αγροτικών υπολειμμάτων για την παραγωγή ενέργειας οδηγεί σε αύξηση των θέσεων εργασίας και αποτελεί ουσιαστική συνεισφορά στην αγροτική ανάπτυξη μέσω της υλοποίησης νέων επενδύσεων, ενώ οι εναλλακτικές καλλιέργειες δίνουν την δυνατότητα αντικατάστασης μη προσοδοφόρων παραδοσιακών καλλιεργειών.

Η αγορά της βιοενέργειας αποτελεί μια ευκαιρία για τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες του αγροκτηνοτροφικού τομέα (π.χ. τυροκομεία, σφαγεία, κλ.π) να απαλλαγούν από τα απόβλητά τους με απολύτως νόμιμο τρόπο μέσω της παραγωγής βιοαερίου. Τους δίνεται μια βιώσιμη, περιβαλλοντικά φιλική λύση για να αποφύγουν την επιβολή υψηλών προστίμων και να μπορέσουν να παράγουν ενέργεια είτε προς ιδιοκατανάλωση είτε για πώληση στο Δίκτυο. Με αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις αυτές βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητά τους, μειώνοντας τα λειτουργικά τους έξοδα.

Επί της ουσίας, η βιοενέργεια δεν δρα ανταγωνιστικά προς καμία υφιστάμενη αγροτική και δασική δραστηριότητα, αλλά στην πραγματικότητα βελτιώνει την οικονομία και τονώνει την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, όπως έχει ήδη γίνει σε πολλές περιοχές της Ε.Ε.[/fusion_text]