Ηλεκτροπαραγωγή/Συμπαραγωγή

 • Εγγραφο ΥΠΕΚΑ/ΔΙΠΑ/176282/12.12.14

«Διευκρινίσεις για την κατάταξη έργων για σταθμούς ηλεκτροπαταγωγής με χρήση βιομάζας, βιοαερίου & βιορευστών, ισχύος ≤0,5 MW»

2014_Εγκυκλιος176282_ΥΠΕΚΑ_Βιορευστα

 • Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α/07.04.14)

«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 καιάλλες διατάξεις»(‘New Deal’)

2014_4254_Νομος_Πολυνομοσχέδιο-NewDeal(σ.54-73)

 • 4203/2013 (ΦΕΚ 235 Α/01.11.13)

«Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις»

2013_4203_Νομος_ΡυθμισειςΘεματωνΑΠΕ

 • Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/09.05.13)

«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013»

2013_4152_Νομος_ΕπειγονταΜετραΔιατάξειςΑΠΕ

 • ΥΑ οικ. 166640/2013 (ΦΕΚ 554 Β/08.03.13)

«Πρόσθετες υποχρεώσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με χρήση βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιομάζας»

2013_YAοικ.166640_Βιοαέριο

 • Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α/12.11.12)

«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016»

2012_4093_Νομος_Εγκριση Μεσοπροθεσμου Σχεδιου Δημοσιονομικης Στρατηγικης_Ρυθμισεις ΑΠΕ (σ.5590)

 • Συμπληρωματική εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ οικ. 199437/14.06.12

«∆ιευκρινίσεις για την Εγκύκλιο 4/2012:Περιβαλλοντική αδειοδότηση µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας µε χρήση βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιοµάζας»

2012_ΣυμπληρωματικήΕγκύκλιοςΥΠΕΚΑ_οικ. 199437_Βιοαέριο

 • Εγκύκλιος 4 ΥΠΕΚΑ οικ. 1604.81/03.04.12

«Περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με χρήση βιοαερίου που προέρχεται απο αναερόβια επεξεργασία βιομάζας»

2012_Εγκύκλιος_4_ΥΠΕΚΑοικ. 1604.81_Βιοαέριο

 • Εγγραφο ΥΠΕΚΑ ΥΑΠΕ/Φ1/24650/02.11.11

«∆ιευκρινίσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα/βιοαέριο, εγκατεστηµένης ισχύος ≤0,5MW»

2011_ΕγγραφοΥΑΠΕ_Φ1_24650_Βιοαέριο

 • ΥΑΠΕ/Φ1/14810/2011 (ΦΕΚ 2373 Β/25.10.11)

«Kανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.)»

2011_Φ1.14810_ΥΑΠΕ_ΚανονισμοςΡΑΕΑδειωνΠαραγωγηςμεΧρησηΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ

 • Ν.4001/2011 (ΦΕΚ 179 Α/22.08.11)

«Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις»

2011_4001_Νομος_ΛειτουργιαΕνεργειακωνΑγορωνΗλεκτρισμου&ΦΑ,Ερευνα,Παραγωγη&ΔικτυαΜεταφοραςΥδρογονανθρακων&ΑλλεςΡυθμισεις

 • ΥΑ Φ1/οικ.19598/2010 (ΦΕΚ 1630 Β/11.10.10)

«Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

2010_ΑΥ.Φ1.οικ19598_ΥΑ_ΕπιδιωκόμενηΑναλογιαΕγκατεστημενηςΙσχυος&ΚατανομητηςστοΧρονοΜεταξυτωνΔιαφορωνΑΠΕ

 • Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α/04.06.10)

«Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»

2010_3851_Νόμος_ΕπιταχυνσητωνΑΠΕ

 • Ν.3734/2009 (ΦΕΚ 8 Α/28.01.09)

«Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις»

2009_3734_Νομος_ΠροώθησητηςΣυμπαραγωγήςΔύοήΠερισσότερωνΜορφώνΕνέργειας&ΘέματαΑΠΕ

 • ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ 2464 Β/03.12.08)

«Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού»

2008_49828_KYA_ΕγκρισηΕιδικουΠλαισιουΧωροταξικουΣχεδιασμουγιαΑΠΕ

 • ΥΑ Δ6/Φ1/οικ.5707/2007 (ΦΕΚ 448 Β/03.04.07)

«Κανονισμός Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης»

2007_Δ6Φ1οικ5707_ΥΑ_ΚανονισμόςΡΑΕΑδειώνΠαραγωγήςΗλεκτρικήςΕνέργειαςαποΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ

 • ΥΑ Δ6/Φ1/οικ.13310 (ΦΕΚ 1153 Β/10.07.07)

«Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»

2007_Δ6.Φ1.οικ13310_ΥΑ_ΔιαδικασιαΕκδοσηςΑδειωνΕγκαταστασης&ΛειτουργιαςΣταθμωνΑΠΕ

 • Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α/27.06.06)

«Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις»

2006_3468_Νομος_ΠαραγωγηΗλεκτρικήςΕνέργειαςαποΑΠΕ&ΣΥΘΥΑ

 • ΚΥΑ 1726/2003 (ΦΕΚ 552 Β/08.05.03)

«∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης, Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, καθώς και έκγρισης επέµβασης ή παραχώρησης δάσους ή δασικής έκτασης στα πλαίσια της έκδοσης άδειας εγκατάστασης σταθµών ηλεκτροπαραγωγής, από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας»

2003_1726_KYA_ΔιαδικασίαΠΠΕΑ,ΕΠΟ&ΕγκρισηςΕπέμβασηςσταΠλασιαΕκδοσηςΑδειαςΕγκαταστασηςΕργωνΑΠΕ

 • ΥΑ Δ6/Φ1/2000/2002 (ΦΕΚ 158 Β/13.02.02)

«∆ιαδικασία έκδοσης αδειών εγκτάστασης και λειτουργίας σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και µεγάλων υδροηλεκτρικών σταθµών και τύποι συµβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας»

2002_Δ6.Φ1.2000_ΥΑ_ΔιαδικασιαΕκδοσηςΑδειωνΕγκαταστασης&ΛειτουργιαςΣταθμωνΑΠΕ&ΤυποιΣυμβασεωνΑγοραπωλησιαςΗλεκτρικηςΕνεργειας

 • Ν.2941/2001 (ΦΕΚ 201 Α/12.11.01)

«Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης ΑΠΕ, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις»

2001_2941_Νομος_ΑπλοποίησηΔιαδικασιώνΙδρυσηςΕταιρειων,ΑδειοδότησηςΑΠΕ

 • ΥΑ Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.17951/2000 (ΦΕΚ 1498 Β/08.12.00)

«Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (Εκδοση 1)»

2000_Δ5-ΗΛ.Β.Φ1.οικ17951_ΥΑ_ΚανονισμοςΑδειωνΠαραγωγης&ΠρομηθειαςΗλεκτρικηςΕνεργειας

 • Ν.2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α/22.12.99)

«Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις»

1999_2773_Νόμος_ΑπελευθερωσητηςΑγοραςΗλεκτρικηςΕνεργειας,ΡυθμισηΘεματωνΕνεργειακηςΠολιτικης&ΛοιπεςΔιαταξεις

 • Ν.2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α/07.10.94)

«Ρύθμιση θεμάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις»

1994_2244_Νόμος_ΡυθμισειςΘεματωνΗλεκτροπαραγωγηςαποΑΠΕκαιαποΣυμβατικαΚαυσιμα