Περιβαλλοντική Νομοθεσία

  • ΥΑ 170225/2014 (ΦΕΚ 135 Β/27.01.14)

«Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας»

ΥΑ οικ170225_2014_Εξειδικευση Περιεχομενων Φακελων Περιβαλλοντικης Αδειοδοτησης Εργων Κατηγοριας Α

  • ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450 Β/14.06.13)

«Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010»

1450b_13.1372149117000_Κανονισμος Πλαισιου για Βιομηχανική Καυση και Αποτέφρωση Αποβλητων

  • ΥΑ 167563/ΕΥΠΕ (ΦΕΚ 964 Β/19.04.13)

«Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος»

ΥΑ οικ167563ΕΥΠΕ_2013_Εξειδίκευση των Διαδικασιών Αρθρων του Ν.4014

  • ΥΑ 3791/2013 (ΦΕΚ 104 Β/21.01.13)

«Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία της 10ης Ομάδας «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της υπ’ αριθμ.1958/2012 (Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, με α/α 1, 2, 8 και 9»

ΥΑ 3791_2013_Προτυπες Περιβαλλοντικες Δεσμευσεις (ΠΠΔ) για Εργα ΑΠΕ Β Κατηγορίας

  • ΥΑ 48963/2012 (ΦΕΚ 2703 Β/05.10.12)

«Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθμ. 1958/13−1−2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)»

ΥΑ οικ48963_2012_Προδιαγραφές Περιεχομένου ΑΕΠΟ για Έργα Κατηγορίας Α

  • Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α/13.02.12)

«Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»

Ν.4042_2012_Ποινικη Προστασία του Περιβάλλοντος

  • ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β/13.01.12)

«Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011»

ΥΑ 1958_2012_Καταταξη Δημοσιων και Ιδιωτικων Εργων σε Κατηγοριες

  • Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α/21.09.11)

«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»

N.4014_2011_Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων & Δραστηριοτήτων

  • ΥΑ Αριθμ. Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006 (ΦΕΚ 663 Β/26.05.06)

«Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002»

KYA 104247&8_2006_Διαδικασία ΠΠΕΑ & ΕΠΟ για έργα ΑΠΕ_Περιεχόμενο ΜΠΕ εργων ΑΠΕ

  • ΚΥΑ Η.Π. 29457/1511/2005 (ΦΕΚ 992 Β/14.07.05)

«Καθορισµός µέτρων και όρων για τον περιορισµό στην ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων που προέρχονται από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2001/80/ΕΚ»

2005_ΥΑ_ΗΠ_29457_1511_Καθορισµός Μέτρων και Ορων για τον Περιορισµό στην Ατµόσφαιρα Ορισµένων Ρύπων