Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) και με επωνυμία για τις διεθνείς σχέσεις Hellenic Biomass Association (ΗΕLLΑΒΙΟΜ) είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί διάδοχο και φυσική συνέχεια της  Ελληνικής Εταιρείας Βιομάζας (ΕΛΛΕΒΙΟΜ), του αρχαιότερου Ελληνικού Συνδέσμου στο χώρο των ΑΠΕ γενικά και της βιομάζας ειδικότερα, ήδη από το 1990.

Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ αποτελεί πλήρες μέλος, ως Εθνικός Σύνδεσμος που αντιπροσωπεύει τη χώρα μας, του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Σύνδεσμου Βιομάζας ΑΕΒΙΟΜ.

Σκοποί του Συνδέσμου:
α) Η καταγραφή, η προώθηση και ο συντονισμός της επιστημονικής έρευνας που αφορά στην παραγωγή, εμπορία, ενεργειακή (και πάσης φύσεως βιομηχανική) εκμετάλλευση, καθώς και στις αγροτικές εφαρμογές της βιομάζας.
β) Η διάδοση και υποστήριξη των χρήσεων της βιομάζας σε εθνικό επίπεδο.
γ) Η εκπόνηση μελετών στατιστικού και οικονομοτεχνικού χαρακτήρα είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλους ημεδαπούς και αλλοδαπούς φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε τομείς αξιοποίησης βιομάζας, με σκοπό την πληροφόρηση των μελών του Συνδέσμου, των επιχειρήσεων του κλάδου και της επιστημονικής κοινότητας.

Μέσα Εκπλήρωσης των Σκοπών της ΕΛΕΑΒΙΟΜ:
Ο Σύνδεσμος επιδιώκει την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών με κάθε νόμιμο μέσο και ειδικότερα:
1. Προσανατολίζει και προγραμματίζει τη δράση του με γνόμωνα τους σκοπούς ίδρυσης και τα συμφέροντα των μελών του.
2. Προβαίνει σε κάθε είδους νόμιμες ενέργειες, όπως διαβήματα, παραστάσεις, καταθέσεις υπομνημάτων, αναφορών, αιτημάτων, προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς και Αρχές.
3. Παρέχει με κάθε πρόσφορο τρόπο την στήριξη και συμπαράστασή του σε επιχειρήσεις με αντικείμενο δραστηριότητας σχετικό με την εκμετάλλευση της βιομάζας και διεκδικεί την επίλυση των κλαδικών προβλημάτων των επιχειρήσεων αυτών.
4. Επικοινωνεί, συνδιαλέγεται και συνεργάζεται με άλλα Σωματεία, Συλλόγους ή Οργανισμούς που έχουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.