loader image
Επιλογή Σελίδας

Ποιοι είμαστε

Αρχική / Ποιοι είμαστε

Γνωρίστε την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας:

Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) και με επωνυμία για τις διεθνείς σχέσεις Hellenic Biomass Association (ΗΕLLΑΒΙΟΜ) είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί διάδοχο και φυσική συνέχεια της Ελληνικής Εταιρείας Βιομάζας (ΕΛΛΕΒΙΟΜ), του μακροβιότερου Ελληνικού Συνδέσμου στο χώρο των ΑΠΕ γενικά και της βιομάζας ειδικότερα, ήδη από το 1990.

Διαθέτει μία «δεξαμενή» πανελλαδικής εμβέλειας μελών και ενδιαφερόμενων φορέων από επιχειρήσεις, ερευνητικά και ακαδημαϊκά κέντρα, συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας (clusters), αγροτικούς συνεταιρισμούς, ενεργειακές κοινότητες, επιστήμονες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αξιοποίησης βιομάζας και βιοενέργειας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Παράλληλα, η ΕΛΕΑΒΙΟΜ δραστηριοποιείται ενεργά σε ένα ευρύ φάσμα διεθνών συνεργασιών, αποτελώντας:

Πλήρες μέλος, ως Εθνικός Σύνδεσμος που αντιπροσωπεύει την Ελλάδα, του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιοενέργειας Bioenergy Europe

Εθνικό Σύνδεσμο – Μέλος που αντιπροσωπεύει την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Biochar European Biochar Industry Consortium (EBI)

Εθνικό Σύνδεσμο – Μέλος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πελλετών European Pellet Council (EPC)

Συνδεδεμένο Μέλος (Associate Member) στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Βιο-βασισμένων Βιομηχανιών Bio-based Industries Consortium (BIC)

Εθνικό Υποστηρικτικό Φορέα (National Supporting Body) και μέλος στο δίκτυο εθνικών συνδέσμων βιομάζας που υποστηρίζουν το Σύστημα Επαλήθευσης Βιωσιμότητας Βιομάζας SURE για την εφαρμογή των αρχών αειφορίας ολόκληρης της αλυσίδας αξίας της βιομάζας, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της Οδηγίας Ανανεώσιμης Ενέργειας RED και των αναθεωρήσεων αυτής RED II και ΙΙΙ

•  Αμοιβαία ιδιότητα επίτιμου μέλους (reciprocal membership) με την Γερμανική Εταιρεία Βιοαερίου και Βιοενέργειας (German Biogas and Bioenergy Society) FnBB | GERBIO

Σκοποί και θεμελειώδεις αρχές:

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΕΑΒΙΟΜ:

N

Η καταγραφή, η προώθηση και ο συντονισμός της επιστημονικής έρευνας που αφορά στην παραγωγή, εμπορία, ενεργειακή (και πάσης φύσεως βιομηχανική) εκμετάλλευση, καθώς και στις αγροτικές εφαρμογές της βιομάζας.

N

Η διάδοση και υποστήριξη των χρήσεων της βιομάζας σε εθνικό επίπεδο.

N

Η καλώς εννοούμενη προάσπιση και έκφραση των συμφερόντων του Ελληνικού κλάδου βιομάζας / βιοενέργειας τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και διεθνώς.

ΜΕΣΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ:

N

Το Σωματείο επιδιώκει την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών με κάθε νόμιμο μέσο και ειδικότερα:

 1. Προσανατολίζει και προγραμματίζει τη δράση του με γνώμονα τους σκοπούς ίδρυσής του και τα συμφέροντα των μελών του.
 2. Προβαίνει σε κάθε είδους νόμιμες ενέργειες, όπως διαβήματα, παραστάσεις, καταθέσεις υπομνημάτων, αναφορών, αιτημάτων, προτάσεων, στους αρμόδιους φορείς και Αρχές.
 3. Παρέχει με κάθε πρόσφορο τρόπο τη στήριξη και συμπαράστασή του σε επιχειρήσεις με αντικείμενο δραστηριότητας σχετικό με την εκμετάλλευση της βιομάζας.
 4. Επικοινωνεί, συνδιαλέγεται και συνεργάζεται με άλλα Σωματεία, Συλλόγους ή Οργανισμούς που έχουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
 5. Οργανώνει ή μετέχει με εκπροσώπους του σε επιστημονικά συνέδρια.
 6. Εκπονεί και εκδίδει σειρά επιστημονικών μελετών.
 7. Δημιουργεί Ομάδες Εργασίας / Επιτροπές με συγκεκριμένη στόχευση και αντικείμενο τη συζήτηση περί νομοθετικών εξελίξεων, νέων τεχνολογιών και τάσεων της αγοράς.
 8. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα με σκοπό την προώθηση της τεχνολογίας της βιομάζας και την ενίσχυση των συμφερόντων του σχετικού επαγγελματικού κλάδου.
 9. Γενικά χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

 

Ομάδες Εργασίας:

Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ συμμετέχει ενεργά σε διατομεακές Ομάδες Εργασίας παραγωγικών και κοινωνικών εταίρων που συστήνονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και άλλα συναρμόδια Υπουργεία και Δημόσιους Φορείς.

Παράλληλα, η ΕΛΕΑΒΙΟΜ έχει διαμορφώσει εσωτερικές Ομάδες Εργασίας για τα ενδιαφερόμενα μέλη της, ανά θεματικό κλάδο βιώσιμης αξιοποίησης βιομάζας, οι οποίες αποτελούν πλατφόρμες ενημέρωσης, ανταλλαγής απόψεων και διατύπωσης θέσεων του Συνδέσμου επί των αντίστοιχων θεματικών γύρω από τις οποίες συνδιαλλέγεται η εκάστοτε Ομάδα Εργασίας.

Οι ενεργές Ομάδες Εργασίας των Μελών της ΕΛΕΑΒΙΟΜ αφορούν στους επιμέρους κλάδους:

N

Εφοδιαστικές Αλυσίδες Βιομάζας

N

Pellets

N

Κυκλική Βιοοικονομία

Διοικητικό Συμβούλιο:

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΕΑΒΙΟΜ της 14/12/2022, το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε σώμα αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

Αντώνιος Γερασίμου

Αντώνιος Γερασίμου

Πρόεδρος Δ.Σ.

Βασίλειος Αδαμόπουλος

Βασίλειος Αδαμόπουλος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Νικόλαος Δαμάτης

Νικόλαος Δαμάτης

Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.

Μανταλένα Γερασίμου

Μανταλένα Γερασίμου

Ταμίας Δ.Σ.

Μανώλης Καραμπίνης

Μανώλης Καραμπίνης

Μέλος Δ.Σ.

    Μυρσίνη Χρήστου

Μυρσίνη Χρήστου

Μέλος Δ.Σ.

Νικόλαος Ντάβος

Νικόλαος Ντάβος

Μέλος Δ.Σ.

Μέλη της ΕΛΕΑΒΙΟΜ:

Τελευταία Νέα & Εξελίξεις:

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress